Preferència d’idioma | Preferencia de idioma

Empleneu segons correspongui | Rellenar según corresponda

Marca el bloc/s de sessions al que teniu previst asistir | Marque el bloque/s de sesiones al que tiene previsto asistir:

Dimecres tarda / Miércoles tardeDijous matí / Jueves mañanaDijous tarda / Jueves tardeDivendres matí / Viernes mañana

Assistència al dinar de dijous | Asistencia al almuerzo del jueves 5 de julio:

SiNo

Voldreu obtenir el certificat d'assitència? | ¿Desea obtener el certificado de asistencia?

SiNo

El preu del dinar és de 10 € per persona. El pagament s’ha de realitzar abans del dia 29 de juny en el número de compte BBVA: ES51 0182 4609 9802 0565 3206. A la transferència cal especificar: Concepte: Dinar Edita i nom de l’assistent. Beneficiari: Gremi d’Editors. La reserva no estarà confirmada fins que envieu el justificant de pagament al correu secretaria@editabarcelona.com. | El precio de la comida es de 10 € por persona. El pago debe realizarse antes de día 29 de juny en el número de cuenta BBVA: ES51 0182 4609 9802 0565 3206. En la transferencia se debe especificar: Concepto: Almuerzo Edita y nombre del asistente. Beneficiario: Gremio de Editores. La reserva no estará confirmada hasta que se envíe el justificante de pago al correo secretaria@editabarcelona.com.L’assistència a les sessions del Forum és gratuïta | La asistencia a las sesiones del Forum gratuita

Aquestes dades seran conservades a la base de dades personals del Gremi d’Editors de Catalunya i a la de la UPF Barcelona School of Management, i seran utilitzades segons el tractament previst a la Llei Orgànica 15/1999 i en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i en qualsevol altres normes vigents  amb la finalitat exclusiva de formalitzar la inscripció i expedició del certificat d’assistència i per realitzar comunicacions referents al Fòrum Edita Barcelona i/o a altres esdeveniments, conferències, sessions, formacions, relacionades amb el sector editorial. En cap cas aquestes dades seran cedides a tercers sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars. En qualsevol moment podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, dirigint-vos per correu electrònic a secretaria@editabarcelona.com, tot proporcionant les vostres dades i una prova d’identitat (com ara escàner del DNI, permís de conduir o una altra documentació que la confirmi).

Molt important

CERTIFICATS D’ASSITÈNCIA. El certificat d’assistència es lliurarà en el moment de l’acreditació. Només serà possible expedir el certificat si s’ha fet arribar la inscripció al correu electrònic secretaria@editabarcelona.com abans del dia 2 de juliol de 2018. Les inscripcions rebudes a partir del dia 3 de juliol no podran rebre el certificat.