Preferència d’idioma | Preferencia de idioma

Empleneu segons correspongui | Rellenar según corresponda

Marca el bloc/s de sessions al que teniu previst asistir | Marque el bloque/s de sesiones al que tiene previsto asistir:

Dimecres tarda / Miércoles tardeDijous matí / Jueves mañanaDijous tarda / Jueves tardeDivendres matí / Viernes mañana

Assistència al dinar de dijous 4 de juliol | Asistencia al almuerzo del jueves 4 de julio

SiNo

Preu per persona: 10 €. El pagament s’ha de realitzar abans del dia 28 de juny al número de compte del BBVA: ES51 0182 4609 9802 0565 3206. A la transferència cal especificar com a concepte: Dinar FORUM EDITA i nom de l’assistent, i com a beneficiari el Gremi d’Editors de Catalunya. La reserva no estarà confirmada fins que es faci arribar el justificant de pagament a l’adreça de correu secretaria@editabarcelona.com | Precio por persona: 10 €. El pago debe realizarse antes del día 28 de junio en el número de cuenta del BBVA: ES51 0182 4609 9802 0565 3206. En la transferencia se debe especificar como concepto: Almuerzo FORUM EDITA y nombre del asistente, y como beneficiario el Gremi d’Editors de Catalunya. La reserva no estará confirmada hasta que se envíe el justificante de pago a la dirección de correo secretaria@editabarcelona.com

Voldreu obtenir el certificat d'assitència? | ¿Desea obtener el certificado de asistencia?

SiNo

CERTIFICATS D’ASSITÈNCIA. El certificat d'assistència es lliurarà a tothom que s'hagi inscrit i demanat abans del 26 de juny. | CERTIFICADO DE ASISTENCIA. El certificado de asistencia se entregará a todo el que se haya inscrito y pedido antes del 26 de junio.

L’assistència a les sessions del Forum és gratuïta | La asistencia a las sesiones del Forum gratuita

Aquestes dades seran conservades a la base de dades personals del Gremi d’Editors de Catalunya i a la de la UPF Barcelona School of Management, i seran utilitzades segons el tractament previst a la Llei Orgànica 15/1999 i en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i en qualsevol altres normes vigents  amb la finalitat exclusiva de formalitzar la inscripció i expedició del certificat d’assistència i per realitzar comunicacions referents al Fòrum Edita Barcelona i/o a altres esdeveniments, conferències, sessions, formacions, relacionades amb el sector editorial. En cap cas aquestes dades seran cedides a tercers sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars. En qualsevol moment podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, dirigint-vos per correu electrònic a secretaria@editabarcelona.com, tot proporcionant les vostres dades i una prova d’identitat (com ara escàner del DNI, permís de conduir o una altra documentació que la confirmi).